Lịch học

LỊCH ĐÀO TẠO 2019


*   *   *   *   *


ĐÀO TẠO VỀ HÀNG HÓA

Th. 1

Th. 2

Th. 3

Th. 4

Th. 5

Th. 6

Th. 7

Th. 8

Th. 9

Th. 10

Th. 11

Th. 12

Hàng hóa nguy hiểm CAT 1-3-6

Description: Related image

Description: Related image

Description: Related image

Description: Related image

Description: Related image

Description: Related image

Hàng hóa nguy hiểm CAT 4-7-8

Description: Related image

Description: Related image

Description: Related image

Description: Related image

Description: Related image

Description: Related image

Vận chuyển pin lithium

Description: Related image

Description: Related image

Description: Related image

Hàng hóa cơ bản

(học từ xa)

Description: Related image

Description: Related image

Description: Related image

Description: Related imageĐÀO TẠO VỀ NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG


Th. 1

Th. 2

Th. 3

Th. 4

Th. 5

Th. 6

Th. 7

Th. 8

Th. 9

Th. 10

Th. 11

Th. 12

An ninh hàng không

Description: Related image

Description: Related image

Description: Related image

Description: Related image

Description: Related image

Description: Related image

Description: Related image

An ninh hàng không – nhân viên bảo vệ

Description: Related image

Description: Related image

Description: Related image

An toàn sân đỗ

Description: Related image

Description: Related image

Description: Related image

Description: Related image

An toàn hàng không

Description: Related image

Description: Related image


Vui lòng liên hệ để đăng ký học: training.als@als.com.vn hoặc 024 3795 3838 - Ext.: 1524